نگاهی به آموزشگاه هنر امروز

نگاهی به آموزشگاه هنر امروز کم نیستند افرادی که نگاهشان به مقوله هنر و کارکردهای آن یک نگاه بسته، فردی است و کسی را هنرمند می‌دانند که صرفا چیزی را می‌نگارد و در عالم پندار و تخیلات خود غوطه‌ور است و با همین رویکرد هنگامی که موضوع آموزش هنری عنوان می‌گردد نتیجه آن صرفا چشم اندازی از یک شخص نقاش یا هنرپیشه یا خطاط و… بیش نیست. ولی حقیقت آنست که هنر بیش از آنکه جنبه خصوصی و فردی داشته باشد دارای ابعاد و جنبه‌های عمومی است. همه انسانها حتی آن‌هایی که به ظاهر بویی از هنر نبرده‌اند دارای طبعی لطیف و تخیلاتی ظریف هستند که همین بن مایه کار هنری است. آموزش هنر دارای کارکردهای بسیار مهم است که می‌تواند شخصیت فرد را برای اجتماعی زیستن و دردمند بودن و دقیق و حساس بودن پرورش دهد. از همین رو آموزش هنر به کودکان و آشنانمودن آنان به انواع هنرهای رایج که برپایه طبیعت درونی پاک آن‌ها و طبیعت بیرونی متنوع اطراف ایشان بنا شده است دارای اهمیت و ضرورت تام است.
بیشتر بخوانیم