عمومی

نگاه دقیق به موسیقی ملی جهت بررسی تخصصی

عمومی | تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱

نگاه دقیق به موسیقی ملی جهت بررسی تخصصی

عمومی | تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
کم نیستند افرادی که نگاهشان به مقوله هنر و کارکردهای آن یک نگاه بسته، فردی است و کسی را هنرمند می‌دانند که صرفا چیزی را می‌نگارد و در عالم پندار و تخیلات خود غوطه‌ور است و با همین رویکرد هنگامی که موضوع آموزش هنری عنوان می‌گردد.
بیشتر بخوانیم

نگاه دقیق به موسیقی ملی جهت بررسی تخصصی

عمومی | تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱

نگاه دقیق به موسیقی ملی جهت بررسی تخصصی

عمومی | تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
کم نیستند افرادی که نگاهشان به مقوله هنر و کارکردهای آن یک نگاه بسته، فردی است و کسی را هنرمند می‌دانند که صرفا چیزی را می‌نگارد و در عالم پندار و تخیلات خود غوطه‌ور است و با همین رویکرد هنگامی که موضوع آموزش هنری عنوان می‌گردد.
بیشتر بخوانیم

نگاه دقیق به موسیقی ملی جهت بررسی تخصصی

عمومی | تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱

نگاه دقیق به موسیقی ملی جهت بررسی تخصصی

عمومی | تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
کم نیستند افرادی که نگاهشان به مقوله هنر و کارکردهای آن یک نگاه بسته، فردی است و کسی را هنرمند می‌دانند که صرفا چیزی را می‌نگارد و در عالم پندار و تخیلات خود غوطه‌ور است و با همین رویکرد هنگامی که موضوع آموزش هنری عنوان می‌گردد.
بیشتر بخوانیم