خانه / قوانین و مقررات اخذ و استرداد شهریه

قوانین و مقررات اخذ و استرداد شهریه

-کلاس ها به صورت خصوصى، در ترم هاى ١٢ جلسه اى تعریف شده است.

-اکثر کلاس ها یک جلسه در هفته و حدود ٣ ماه به طول مى انجامد.

-هنرجو موظف است پیش از شروع کلاس، کل مبلغ ١ ترم را بپردازد. و در صورت ادامه کلاس بایستى جلسه ١٢ نسبت به پرداخت شهریه براى ترم بعد اقدام نماید.

-در صورت عدم شارژ شهریه در زمان مقرر، هنرجو مجاز به استفاده از کلاس نمى باشد.

-آموزشگاه هیچ گونه تعهدى نسبت به تاخیر و یا غیبت هنرجو ندارد و در صورت عدم حضور هنرجو در ساعت تعیین شده، شهریه آن جلسه از هنرجو کسر خراهد شد.

ضوابط استرداد شهریه

٢- آموزشگاه موظف است تحت شرایط مندرج در زیر و در صورت درخواست متقاضی وجه ثبت نام را تماماً به متقاضی باز پس دهد.

الف) تغییر یا تعویض زمان شروع کلاس ها

ب) برگزار نشدن کلاس مورد نظر

ج) تغییر مربی توافق شده در هنگام ثبت نام

د) انصراف متقاضی تا یک هفته پیش از شروع کلاس ها

٣- در صورتیکه فرد ثبت نام شده بعد از شروع دوره اعلام انصراف کند، تنها ٣٠% از شهریه جلسات باقیمانده به وی مسترد خواهد شد، مشروط به آنکه تعداد جلسات باقیمانده کمتر از یک سوم طول دوره نباشد.

۴- در هر شرایطی اگر به هنگام اعلام انصراف بیش از یک سوم دوره آموزشی سپری شده باشد، هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.