خانه / نحوه دسترسی به آموزشگاه

نحوه دسترسی به آموزشگاه

آدرس: خیابان کریمخان زند، خیابان میرزای شیرازی، نبش کوچه دوم، پلاک ۵۰، طبقه سوم، واحد ۱۴

در صورتی که از اتومبیل شخصی استفاده می کنید:

میدان هفت تیر: زیر پل کریمخان زند، خیابان میرزای شیرازی، نبش کوچه دوم، پلاک ۵۰

خیابان مطهری: خیابان میرزای شیرازی، نبش کوچه دوم، پلاک ۵۰

خیابان شهید بهشتی: خیابان میرزای شیرازی، نبش کوچه دوم، پلاک ۵۰

اگر از مترو استفاده می کنید:

خط یک مترو: در ایستگاه میدان هفت تیر از قطار پیاده شده، بعد از چند دقیقه پیاده روی به سمت پل کریمخان به آموزشگاه می رسید، یا می توانید در میدان هفت تیر سوار تاکسی شوید

خط دو مترو: در ایستگاه امام خمینی از قطار پیاده شده، سوار خط یک شوید و در ایستگاه هفت تیر از قطار پیاده شده، به سمت پل کریمخان حرکت کرده و وارد خیابان میرزای شیرازی شوید.

خط سه مترو: در ایستگاه میرزای شیرازی از قطار پیاده شوید، خیابان میرزای شیرازی به سمت جنوب حرکت کنید، نبش کوچه دوم پلاک ۵۰ آموزشگاه موسیقی قرار دارد.

خط چهار مترو: در ایستگاه فردوسی از قطار پیاده شده، در خیابان سپهبد قرنی به سمت شمال حرکت کنید، بعد از پل کریمخان به خیابان میرزای سیرازی می رسید، نبش کوچه دوم آموزشگاه موسیقی هنر امروز قرار دارد.

خط پنج مترو: در ایستگاه صادقیه سوار خط دو شوید، در ایستگاه امام خمینی از قطار پیاده شده و سوار خط یک شوید، در ایستگاه هفت تیر پیاده شده و به سمت پل کریمخان حرکت کنید، وارد خیابان میرزای شیرازی شوید.

اگر از تاکسی استفاده می کنید:

میدان هفت تیر: در میدان هفت تیر از تاکسی پیاده شده و به سمت پل کریمخان حرکت کنید، وارد خیابان میرزای شیرازی شوید.

خیابان مطهری: سر خیابان میرزای شیرازی از تاکسی پیاده شده و به سمت جنوب حرکت کنید، نرسیده به پل کریمخان زند، نبش کوچه دوم آموزشگاه موسیقی قرار دارد.

خیابان شهید بهشتی: سر خیابان میرزای شیرازی از تاکسی پیاده شده، سمت جنوب خیابان حرکت کنید و مجدد سوار تاکسی شده، نرسیده به پل کریمخان زند، نبش کوچه دوم از تاکسی پیاده شوید. وارد ساختمان شماره ۵۰ شوید، آموزشگاه موسیقی هنر امروز در طبقه سوم قرار دارد.

میدان فردوسی: ضلع شمالی میدان سوار تاکسی خیابان میرزای شیرازی شوید و سر کوچه دوم از تاکسی پیاده شوید. آموزشگاه موسیقی هنر امروز در ساختمان شماره ۵۰ قرار دارد.

خیابان سپهبد قرنی: سوار تاکسی خیابان میرزای شیرازی شده و به سمت آموزشگاه موسیقی هنر امروز حرکت کنید.

میدان آرژانتین: از میدان آرژانتین می توانید به سمت خیابان میرزای شیرازی سوار تاکسی شوید. سر کوچه دوم از ماشین پیاده شده و به سمت آموزشگاه موسیقی حرکت کنید.

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا): از تمام نقاط خیابان خالد اسلامبولی می توانید سوار تاکسی خیابان میرزای شیرازی شوید.

اگر از اتوبوس استفاده می کنید:

خط ۳۵۸ (پایانه بیهقی – اول فردوسی)

خط ۳۵۶ (میدان جمهوری – پل کریمخان زند)